Jdi na obsah Jdi na menu
 


REALITNÍ KANCELÁŘ BEZ ZÁRUKY,

 

BEZ ETIKY, BEZ MORÁLKY ANEB

 

NEKONEČNÁ ŠIKANA KLIENTA

 

 

Tento příběh je pravdivý. Sepsaný a podložený průkaznými fakty, ke kterým se písemně i ústně vyjádřili níže uvedení. Všichni dotyční shledali chybu ze strany J.Kučabové. Všichni s jednotným závěrem - pochybení ze strany RK REKO Beroun.

 

Příběh je pro veřejnost sepsaný až po odmítnutí J.Kučabové nést zodpovědnost za tento její zaviněný stav znehodnocení nemovitosti.

Odpovědnost za vady při realizaci zprostředkování při prodeji nemovitosti odmítla. Nároky poškozených z titulu uplatnění za vady, bezdůvodné obohacení, náhrady za škodu jsou oslabeny promlčením.

 

Bylo apelováno pouze na její profesní odpovědnost a zachování si dobrého jména. To však odmítla.

Bylo jí ústně i písemně prostřednictvím právního zástupce sděleno, že příběh bude zveřejněn.

 

Udělat chybu je projevem lidskosti, ale přiznat ji je projevem charakteru.

Příběh je veřejně dostupný, navštěvovaný s možností sdílet názory a volně komentovat. Aby tento příběh nemohl být smazaný provozovatelem stránek pro vulgární a hanlivé komentáře ze strany určité osoby, byly tyto komentáře pravidelně odstraňovány.

 

Dalo se očekávat, že akce vzbudí reakci. A potenciální klienti nebudou mít odvahu přes tuto RK obchodovat. Nyní po zřejmém odlivu klientů je vina ještě svalována Kučabovou na poškozené a dokonce prohlašováno za pomlouvačnou kampaň vedenou proti její osobě.

Poškození se z její strany stávají terčem systematického urážení, obtěžování, zastrašování a zesměšňováni určováním různých psychických diagnóz. A to vše z důvodů zpochybnění pravdivosti tohoto příběhu. A to vše veřejně na soc. síti.

Svoboda projevu neznamená, že je legitimní někoho verbálně ponižovat a urážet.

Náhled na úroveň této RK si udělejte sami. 

Špatné zkušenosti s touto RK nemají pouze poškození, ale i jiní klienti, kteří reagují zde v komentářích, ale i  v dalších diskuzích o této RK (viz fotoalbum).

 

Příčina a následek. Co zasejete, to sklidíte.

 

Vnímáte realitní kancelář REKO BEROUN jako odborníky, kteří při poskytování svých služeb postupují s odbornou péčí?

Bohužel, tato RK neposkytla pravdivé informace, které si jako zprostředkovatel obchodu neověřila z dodaných smluv od prodávajícího.

Prodávající prohlásil a následně i písemně ve smlouvě potvrdil, že na uvedených nemovitostech neváznou žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena ani jiné právní povinnosti, či vady fyzického charakteru, na které by měl zvláště upozornit, nebo které by převodu nemovitosti bránily či ho jinak omezovaly.


Tyto informace nebyly zprostředkovatelskou kanceláří REKO BEROUN ověřeny, jelikož se ukázalo, že nejsou pravdivé.

Soudní znalec, který vypracovával znalecký posudek (tedy další odborník v oboru), také neupozornil kupujícího na podstatnou skutečnost. Zajímavostí je, že byl objednán touto RK na onen znalecký posudek pro vypracování daně z převodu nemovitosti.

Kupujícímu, chybou realitní kanceláře REKO BEROUN, bylo způsobeno omezení v nakládání se svoji nemovitostí, jelikož část nemovitosti zasahuje na pozemek jiného vlastníka.

Ten chce na předmětný pozemek odvádět dešťovou vodu ze svého objektu. Podmínkou možnosti prodeje předmětného pozemku jiným vlastníkem je vázáno na to, že se kupující (poškozený klient RK) zaváže, ke zřízení služebnosti spočívající v povinnosti strpět přetékání vody ze sousedních obecních pozemků a povinnosti zdržet se všeho, co by mohlo způsobit změnu stávajících odtokových poměrů. Tj. velmi nevýhodná koupě. Tím dojde ke znehodnocení ostatních parcel včetně nemovitosti věcným břemenem.

Kupující (poškozený klient RK) - nyní již majitel zprostředkované nemovitosti se cítí být podveden a uveden v omyl. Pokud by mu byly od zprostředkovatele REKO BEROUN poskytnuty pravdivé informace, nikdy by tuto koupi nemovitosti se svojí rodinou neuskutečnil.


Předmětem prodeje měly být parcely čtyři nikoliv tři. Neznamená, že to co prodávající celá léta udržovali a užívali bylo v jejich vlastnictví. Část travnaté plochy v oploceném celku mělo jiného majitele. Hranice pozemků není nijak opticky rozdělená a v té době z veřejně dostupného katastru nemovitostí nečitelná.
Samozřejmě, že realitní kancelář tvrdí, že nepochybila.

 

Jiného názoru mimo jiné jsou i REALITNÍ KOMORA ČR a zástupce ombudsmana JUDr. Stanislav KŘEČEK. Kteří také kvalifikovali chybu ze strany realitní kanceláře REKO BEROUN.

Realitní zprostředkovatel je povinen informovat všechny zúčastněné strany realitního obchodu o všech dostupných a relevantních informacích, které mohou ovlivnit jejich rozhodování.

Dále je povinen si ověřit, které osoby jsou oprávněny nakládat s nemovitou věcí a do jaké míry je nemovitá věc zatížena zástavními právy, věcnými břemeny a jinými právy.

Realitním zprostředkováním se rozumí mimo jiné i činnost jako obstarání dokumentů souvisejících s předmětem zprostředkování, zejména nabývací tituly, listy vlastnictví, katastrální mapy (které nebyly dostatečně zprostředkovatelem prostudovány), stavební dokumentace.

Nemělo by se stát, že se realitní kancelář jednoduše distancuje od neseriózního chování, nebo dokonce podvodu svých makléřů.
U nás může realitního makléře nebo majitele RK vykonávat kdokoliv, kdo o to požádá na živnostenském úřadě. V této branži přitom jde o obrovské peníze.

Osoba poskytující realitní zprostředkování je povinna svou činnost vykonávat s odbornou péčí, nesmí uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace anebo zamlčet údaje o předmětu zprostředkování.

Je náš právní řád opravdu správný a spravedlivý, když budeme hovořit o promlčení takovéto majetkové újmy?
Zákon stanovuje limity, resp. dobu, do kdy je možné osobu za tento čin stíhat, pak již má bohužel poškozený smůlu.
Poškozený zůstane poškozeným i po zákonem stanovené lhůtě, kdy je tento čin promlčen. Byť spravedlnost leží zbitá někde v koutě.


REALITNÍ KOMORA ČR shledala chybu na straně realitní kanceláře REKO BEROUN. 


Stížnost na makléřku a majitelku RK Janu Kučabovou REALITNÍ KOMORA ČR kvalifikovala jako oprávněnou, vyhodnotila, že došlo ze strany makléřky k závažnému porušení zákona.


Rodina si koupila přes tuto realitku dům a nakonec zjistila, že je RK REKO BEROUN uvedla v omyl, jelikož neposkytla pravdivé informace a zatajila informace skutečné.

Majitelka RK REKO Kučabová, která nechce svoji nezodpovědnost (chybu, omyl) uznat a napravit, tuto rodinu dehonestuje, psychicky týrá tím, že poškozeným ještě vyhrožuje písemnými dopisy, předvolává na policii, aby je psychicky zničila a měla jistotu, že to vzdají. Nechce, aby o této záležitosti veřejně mluvili.

Majitelka RK REKO BEROUN měla ještě tu drzost podat na poškozené trestní oznámení na Policii ČR ve věci podezření ze spáchání přečinu pomluvy. Toto oznámení bylo samozřejmě kvalifikováno z podkladů jako nedůvodné. Takže poškozené klienty ještě křivě obvinila z pomluvy. Když neuspěla s trestním oznámením, podala na poškozené žalobu. Požaduje částku ve výši 100.000,-Kč jako omluvu za šíření nepravdivých informací.

Znova zdůrazňujeme - pravdivé údaje nejsou pomluvou, příběh se stal a poškození jsou připraveni u soudu vše prokázat a doložit. Každý má právo na svobodu projevu a není důvod proč by se tento příběh nemohl veřejně prezentovat.

Neustálá vyvracení křivých obvinění stála poškozené již statisíce korun na právních výlohách a náklady v souvislosti s pochybením realitní kanceláře.

 

RK REKO nechce, aby se lidé dozvěděli, jak obchodují, jaké používají nekalé praktiky ke svým ziskům při zprostředkování nemovitosti. Proto chtějí tuto poškozenou rodinu umlčet.

K celé záležitosti se vyjádřil i zástupce ombudsmana JUDr. Stanislav Křeček, který také shledal chybu na straně realitní kanceláře REKO BEROUN.

Pravda je taková, že realitní kancelář udělala velkou chybu při zprostředkování prodeje a tím znehodnotila nemovitost. Od svého pochybení se distancuje, jelikož by musela svoji chybu napravit, a to stojí peníze.

Samozřejmě by měla jednat při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami REALITNÍ KOMORY ČR a platnými právními normami České republiky. RK má být jako každý jiný zaměstnanec a zaměstnavatel pojištěný.

Poškození litují, že si nemovitost zakoupili právě přes tuto realitní kancelář, která chybu zavinila a nyní se obrací zády.


Pokud by byla Kučabová čestnou realitní makléřkou, popsala by onen stav, který způsobila, tak jako to učinili všichni jmenovaní odborníci a snažila by se vše tzv. uhladit a dát do pořádku tak, aby vše nepoškodilo nejen její realitní kancelář, ale ani REALITNÍ KOMORU ČR, jíž je členem.

Namísto jakéhokoliv pokání a snahy o nápravu poškozeným vyhrožuje, podává nesmyslná trestní oznámení, dokonce i žalobu. Avšak k jedinému nedokázala doložit relevantní důkazy.


Na výzvu od právního zástupce poškozených, který Kučabovou písemně vyzval k napravení a odstranění vad při realizaci prodeje odpověděla následující:


"Vaše klientka měla před podpisem kupní smlouvy dostatek času seznámit se všemi podklady, zejm. tedy s příslušnými výpisy z katastru nemovitostí, katastrálními mapami, apod. V případě jakýchkoliv nejasností měla paní rovněž možnost požádat o kvalifikovanou právní pomoc ze strany advokáta a být v průběhu realizace nemovitostí právně zastoupena. Z právě popsaných důvodů paní Kučabová považuje vznesený požadavek Vaší klientky na odstranění vad realizace prodeje za zcela irelevantní."


Tato povinnost, aby při zprostředkování prodeje realitní kanceláří byli klienti ještě zastoupeni ze strany advokáta a všechny podklady k prodeji si měli povinně ověřovat ještě po RK, nikde v zákoně uvedena není.

Ale povinností RK je podat klientům před uzavřením příslušné smlouvy úplné a pravdivé informace o nemovitostech, které jsou nabízeny k prodeji. Jestliže je nabídka nemovitostí k prodeji i příprava smluv zajišťována ze strany RK v rámci její podnikatelské činnosti. Pak je tedy RK plně odpovědná za jakékoliv pochybení související s realizací prodeje nemovitosti.

Z toho vyplývá, že taková realitní kancelář je k ničemu, není potřeba její existence. Jelikož si musíte ještě zaplatit služby právního zástupce, který musí vše po RK zkontrolovat.

A jak to všechno může dopadnout? Běžný člověk se s tím za chvíli smíří a rezignuje, na to právě realitní kanceláře spoléhají.

Ti tvrdší kteří ví, že mají pravdu, budou bojovat už jen z principu. A budou šířit dále mezi lidmi tyto svoje zkušenosti s nepoctivými realitními kancelářemi, které se dál na svých stránkách chvástají několikaletými zkušenostmi a "velmi komplexními službami" a referencemi od klientů křišťálově čistými, že prostě ani křišťál křišťálověji čistší být nemůže.

Inzerce s "velmi komplexními službami" viz fotoalbum.
Jelikož se tato kauza stala veřejným tajemstvím a dávno překročila nejen hranice obce, ale i okres Beroun, je až podivuhodné, kolik lidí se ozvalo a reagovalo na podobné praktiky majitelky REKO Beroun.


Kolik klientů si stěžovalo na náběry nemovitostí konkrétně této RK bez písemných zprostředkovatelských smluv, kde by měly být zprostředkovatelem sjednané podmínky pro realizaci prodeje či pronájem.

Součástí této smlouvy by měla být naprostá transparentnost, uvedené veškeré náhrady (provize) by měly být jasně a jednoznačně písemně uvedeny. Což se v této RK v některých případech nestalo.

Pokud si klient u této RK vybere nemovitost nabízenou jako exkluzivní, musí rezervační zálohu složit v hotovosti v RK, tzv. "na dřevo" (viz fotoalbum). Dále musí kupní cenu nemovitosti složit na účet realitní kanceláře Jana Kučabová REKO Beroun. Což je v dnešní době nanejvýš zarážející.

Daňové doklady plátce DPH -viz fotoalbum

 

Poškozené klienty nezlomila arogance a nadutost majitelky RK REKO, bojovali a částku na pozemek obdrželi.

 

 

 

 

Fotoalbum